DCC อวดกำไรงวดนี้ 1.7 พันล้าน

ไดนาสตี้เซรามิค กำไรงวดนี้ 1,700.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,585.34 ล้านบาท แต่ยอดขายลดลง 1% แม้ราคาขายจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนพุ่ง ขณะการจัดการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพจึงสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตไม่เพิ่มมากนัก

นายมารุต แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ DCC แจ้งผลการดำเนินงานงวดสิ้นปี 64 ว่ามีกำไรสุทธิ1,700.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,585.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 115.08 ล้านบาท เนื่องจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น และมีรายการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์พนักงานสุทธิ 10.4 ล้านบาท จากการเปลี่ยนสมมติฐานตามรอบเล่มการประมาณการ เหลือเป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้น 1,700.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 115.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ มีผลประกอบการดีที่สุดตั้งแต่ทำธุรกิจมา

สำหรับยอดขายสินค้ารวม 8,396.0 ล้านบาท ลดลง 105.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 รวมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีราคาขายสูงขึ้น ถึงแม้ราคาค่าก๊าซซึ่งเป็นต้นทุนพลังงานและเป็นปัจจัยหลักของต้นทุนผลิตปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 และปริมาณการผลิตรวมลดลงร้อยละ 5 แต่ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจึงสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตไม่เพิ่มมากนัก และจากราคาขายเพิ่มขึ้นกับการควบคุมต้นทุนผลิตได้

ส่งผลทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.5 ของปีก่อนเป็นร้อยละ 43.3 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งซึ่งขึ้นกับราคาน้ำมันดีเซล ที่ปรับขึ้นร้อยละ 14 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 5 ตามนโยบายการบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 64 จากเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 915.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เนื่องจากปีก่อนยังคงมีการใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีเรื่องการลงทุนในทรัพย์สิน ซึ่งปีนี้ไม่มีแล้ว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket/

ไดนาสตี้เซรามิค กำไรงวดนี้ 1,700.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,585.34 ล้านบาท แต่ยอดขายลดลง 1% แม้ราคาขายจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนพุ่ง ขณะการจัดการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพจึงสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตไม่เพิ่มมากนัก นายมารุต แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ DCC แจ้งผลการดำเนินงานงวดสิ้นปี 64 ว่ามีกำไรสุทธิ1,700.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,585.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 115.08 ล้านบาท เนื่องจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น และมีรายการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์พนักงานสุทธิ 10.4 ล้านบาท จากการเปลี่ยนสมมติฐานตามรอบเล่มการประมาณการ เหลือเป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้น 1,700.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 115.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ มีผลประกอบการดีที่สุดตั้งแต่ทำธุรกิจมา สำหรับยอดขายสินค้ารวม 8,396.0 ล้านบาท ลดลง 105.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ…